GERMANY - XX

1949 (6 Aug) Baden, Soveit Zone, Konstanz - Strassburg, France. Multifkd env. Fine used.

U$ 22Lot Photo