GERMAN STATES-SAXONY

1864 (9 May) Leipzig - Chemnitz. 1gr rose stat env. Fine used.

U$ 40Lot Photo