ALBANIA

1958 (1 Jan) Zyra Bostar / Shkoder - Germany, Bayern, Augsburg. 25gr blue stat env, cds. Scarce item.

U$ 110Lot Photo