Chile - XX

1935 (6 Nov) Osorno - Germany, Hamburg. HARLEY DAVIDSON illustrated envelope multifkd envelope. VF + most unusual.

U$ 40Lot Photo