FRC - Sudan

1937 (22 Jan) Bamako R.P. - France, Paris. Air multifkd envelope, slogan cancel: Via Dakar (24 Jan)

U$ 16Lot Photo