GERMANY

1928 (7 Oct). Zeppelin. Friedrichshafen to New York/USA. Franked envelope. Via LZ 127.

u$s 65Lot Photo