GERMANY

1904 (9 Sept). Stuttgart - USA. Reg multifkd 25pf Germany stat env. VF.

U$ 240Lot Photo