JORDAN

1953. Bethlehem - USA. Air mutlilfkd env.

U$ 36Lot Photo