UKRAINE

1932. Tchenkassy - USA / NY. Reg fkd env.

U$ 65Lot Photo