ITALIAN STATES - Tuscany

1860. Poppi - Firenze. EL / 10c full margins / cds. VF. Yv19.

U$ 110Lot Photo